OFERTA PUBLICZNA

Umowa oferty publicznej PASICHNYK O. V. FOP

Oferta PASICHNYK O. V. FOP (zwana dalej również Sprzedającym) dotycząca zawarcia umowy kupna-sprzedaży detalicznej na odległość z dnia 01.04.2024 r. (zwana dalej również Ofertą Publiczną, Umową).

Niniejsza umowa oferty publicznej jest umową pomiędzy Sprzedającym, z jednej strony, a Kupującym lub jakąkolwiek osobą, która przyjęła niniejszą ofertę, z drugiej strony. Niniejsza umowa jest skierowana do nieokreślonej liczby osób. Składając zamówienie na dowolny produkt lub usługę na stronie internetowej klepka.club, potwierdzasz akceptację warunków niniejszej Oferty Publicznej. Niniejsza Oferta Publiczna jest ważna do czasu przyjęcia nowej wersji oferty.

1. Terminy i definicje

W niniejszej Ofercie Publicznej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe terminy mają następujące znaczenie i stanowią jej integralną część:

- Platforma internetowa - klepka.club, oficjalny marketplace Sprzedającego PASICHNYK O. V. FOP, znajdujący się pod następującym linkiem: http://klepka.club .

- Sprzedawca (Dostawca) - każda osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca, który umieszcza na rynku klepka.club swoje oferty oferowania Produktów do zamawiania przez Kupujących, z uwzględnieniem warunków Oferty Publicznej.

- Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, odwiedzająca stronę internetową klepka.club, która akceptuje wszystkie warunki niniejszej oferty i która zamierza zamówić Towar.

- Kupujący - każda osoba fizyczna lub prawna, odwiedzająca stronę internetową, która składa zamówienie na stronie internetowej klepka.club w celu zakupu Towarów i tym samym potwierdza swoją zgodę na wszystkie warunki Oferty Publicznej.

- Towar - przedmiot umowy stron: gry planszowe, akcesoria i inne produkty drukowane prezentowane na rynku do sprzedaży.

- Regulamin sprzedaży - Regulamin sprzedaży towarów na platformie klepka.club.

- Rabat promocyjny - rabat udzielany na konkretny Produkt. Wysokość rabatu jest wskazana na stronie Produktu. Cena Towaru jest już wskazana z uwzględnieniem rabatu promocyjnego.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Sprzedawca sprzedaje Towary za pośrednictwem marketplace pod linkiem: http://klepka.club .

2.2 Zamawiając Towary na rynku, Użytkownik wyraża zgodę na warunki sprzedaży zamieszczone na stronie. W przypadku braku zgody na warunki sprzedaży, Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z usługi i opuścić witrynę.

2.3 Aktualne warunki sprzedaży Towarów i informacje o Towarach zamieszczone na stronie internetowej stanowią ofertę publiczną w rozumieniu art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.

2.4 Aktualne warunki mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę jednostronnie bez powiadamiania Użytkowników i Kupujących.

Nowa wersja warunków niniejszej Umowy wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej, chyba że sama Umowa stanowi inaczej.

2.5 Umowa wchodzi w życie z chwilą potwierdzenia Kupującemu przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia w dowolnej formie, gdy Kupujący złoży zamówienie na Stronie Internetowej, a także z chwilą przyjęcia Zamówienia od Kupującego telefonicznie wskazanego na Stronie Internetowej.

2.6 Podając Sprzedającemu swój numer telefonu i adres e-mail, Kupujący wyraża zgodę na korzystanie z tych środków komunikacji przez Sprzedającego, jak również przez osoby trzecie zaangażowane w realizację zobowiązań wobec Kupującego.

Dane mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania informacji o przekazaniu zamówienia na dostawę, a także innych informacji bezpośrednio związanych z wypełnieniem zobowiązań wobec Kupującego w ramach niniejszej Oferty Publicznej.

Ponadto dane przekazane przez Kupującego mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego do rozpowszechniania promocji, wiadomości o promocjach, rabatach i innych informacji Sprzedającego. Składając Zamówienie Użytkownik/Kupujący wyraża zgodę na powierzenie przez Sprzedającego wykonania Umowy osobie trzeciej, pozostając odpowiedzialnym za jej wykonanie.

3. Przedmiot Umowy

3.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępniona Użytkownikowi możliwość zakupu Towarów prezentowanych w katalogu marketplace klepka.club.

4. Towary i procedura dokonywania zakupu

4.1 Sprzedawca zapewnia dostępność Towarów prezentowanych na Rynku. Zdjęcia Towarów są ilustracjami Towarów, a rzeczywisty wygląd Towarów może się od nich różnić. Opisy i specyfikacje towarzyszące Towarom nie są wyczerpujące i mogą zawierać błędy typograficzne. W celu wyjaśnienia informacji dotyczących konkretnego Produktu, Kupujący może w każdej chwili skontaktować się z Działem Wsparcia.

4.2 Jeżeli Sprzedający nie posiada Towarów zamówionych przez Kupującego, Sprzedający ma prawo wyłączyć określone Towary z Zamówienia lub anulować Zamówienie, powiadamiając o tym Kupującego pocztą elektroniczną lub kontaktując się z nim telefonicznie.

4.3 Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji, które mogą prowadzić do niemożności wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań wobec Kupującego.

4.4 W przypadku całkowitego lub częściowego braku opłaconego z góry Zamówienia, Kupującemu oferowany jest Towar zastępczy. W przypadku braku Towarów zastępczych, koszt anulowanych Towarów zostanie zwrócony Kupującemu przez Sprzedającego w sposób odrębnie uzgodniony pomiędzy Sprzedającym a Kupującym lub w sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności za Towary.

4.5 Maksymalny termin realizacji i odbioru zamówienia wynosi 5 dni. Po złożeniu Zamówienia na Stronie Internetowej, Kupujący otrzymuje informację o przewidywanym terminie dostawy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia, telefonicznie lub w inny sposób.

5. Dostawa Zamówienia

5.1. Dostawa zamówień odbywa się na terytorium Ukrainy. Sposób i koszt dostawy Zamówienia jest obliczany zgodnie z warunkami każdego indywidualnego Sprzedawcy Marketplace, które są wskazane po złożeniu zamówienia.

5.2. Zamówienia są wysyłane w ciągu 5 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności Towarów w magazynie. Towar zostanie dostarczony Kupującemu lub osobie trzeciej wskazanej w Zamówieniu jako Kupujący lub Odbiorca.

W przypadku, gdy Kupujący nie może odebrać Towaru, Towar może zostać dostarczony osobie, która może udzielić dokładnych informacji na temat Zamówienia. Przy dostawie Towarów przewoźnik - Nova Poshta Sp. z o.o. ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości odbiorcy.

5.3 Towary są dostarczane do magazynu przewoźnika - Nova Poshta LLC - wskazanego przez Kupującego. Aby odebrać przesyłkę, należy podać numer faktury i okazać paszport lub inny dokument tożsamości. Numer faktury zostanie przekazany Kupującemu w jeden z następujących sposobów: telefonicznie; za pomocą aplikacji mobilnej Viber; wysłany na adres e-mail wskazany przez Kupującego; za pomocą wiadomości SMS wysłanej po wysłaniu Towaru.

5.4 Odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania mu Towaru.

6. Cena i płatność za Towary

6.1 Cena Towarów jest podana w walucie krajowej i zawiera wszystkie podatki przewidziane przez ustawodawstwo ukraińskie.

6.2 Cena Towarów jest wskazana na Stronie internetowej. W przypadku nieprawidłowego wskazania ceny zamówionych Towarów, Sprzedający informuje o tym Kupującego w celu potwierdzenia Zamówienia z dostosowaną ceną lub anulowania Zamówienia.

6.3 Cena Towarów na Stronie Internetowej może zostać jednostronnie zmieniona przez Sprzedawcę. W takim przypadku cena Towarów zamówionych przez Kupującego nie podlega zmianie.

6.4. Sprzedający ma prawo udzielać rabatów na Towary i ustanawiać program bonusowy. Rodzaje rabatów, bonusów, procedura i warunki ich naliczania wskazane na Stronie mogą zostać jednostronnie zmienione przez Sprzedawcę.

7. Wymiana i zwrot Towarów

7.1. Zwrot towarów odbywa się zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

7.2. Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, produkty z nadrukiem bez opakowania fabrycznego (przezroczysta folia) nie podlegają wymianie i zwrotowi.

8. Poufność i ochrona informacji

8.1 Dane osobowe Użytkownika/Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą Ukrainy "O ochronie danych osobowych".

8.2 Dane osobowe są gromadzone w szczególności w celu spełnienia wymogów regulujących stosunki prawne w dziedzinie rachunkowości i podatków, reklamy.

8.3 Podając swoje dane osobowe podczas rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę, w tym w celu promocji towarów i usług przez Sprzedawcę.

8.4. Sprzedający ma prawo do wysyłania wiadomości informacyjnych, w tym reklamowych na adres e-mail i telefon komórkowy Użytkownika/Kupującego za jego zgodą.

Użytkownik/Kupujący ma prawo odmówić otrzymywania reklam i innych informacji bez podania przyczyn odmowy. Wiadomości serwisowe informujące Użytkownika/Kupującego o Zamówieniu i etapach jego realizacji są wysyłane automatycznie i nie mogą zostać odrzucone przez Użytkownika/Kupującego.

8.5 Sprzedający ma prawo do korzystania z technologii "Cookies". "Cookies" nie zawierają informacji poufnych i nie są przekazywane osobom trzecim.

8.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Użytkownika/Kupującego na Stronie Internetowej w publicznie dostępnej formie.

8.7 Sprzedający ma prawo do nagrywania rozmów telefonicznych z Kupującym. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się do: zapobiegania próbom nieuprawnionego dostępu do informacji uzyskanych podczas rozmów telefonicznych i/lub przekazywania ich osobom trzecim niezwiązanym bezpośrednio z realizacją Zamówień, zgodnie z ustawą Ukrainy "O informacji".

9. Okres ważności oferty publicznej

9.1. Niniejsza oferta publiczna wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia przez Użytkownika/Kupującego i obowiązuje do momentu wycofania przyjęcia oferty publicznej.

9.2 Zamawiając Towary na stronie internetowej Klepka, Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Oferty Publicznej. W przypadku braku zgody na warunki sprzedaży, Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z usługi i opuścić stronę internetową klepka.club.

10. Warunki specjalne

10.1 Sprzedający ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wobec Kupujących na osoby trzecie bez zgody i powiadomienia Kupujących.

10.2 Marketplace i powiązane z nim usługi mogą być tymczasowo/częściowo lub całkowicie niedostępne z powodu konserwacji zapobiegawczej lub z innych przyczyn technicznych. Serwis techniczny Sprzedającego ma prawo do okresowego przeprowadzania niezbędnych prac zapobiegawczych lub innych, z uprzednim powiadomieniem Kupującego lub bez niego.

10.3 W stosunkach między Użytkownikiem/Kupującym a Sprzedającym zastosowanie mają przepisy prawa Ukrainy.

10.4 W przypadku jakichkolwiek pytań lub roszczeń ze strony Użytkownika/Kupującego, powinien on skontaktować się ze Sprzedawcą, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na Stronie. Strony postarają się rozwiązać wszelkie spory w drodze negocjacji. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, spór może zostać rozstrzygnięty w sądzie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy